Acil Durum Planlanması

Acil Durum Planlanması

Acil durum planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasıdır.
 
Acil durum planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
 

İş Verenlerin Acil Durumlara İlişkin Yükümlülükleri

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler,
  • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
  • Acil durum planlarını hazırlar,
  • Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar,
  • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar,
  • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar,
  • Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirir.
  •  
Mesaj Gönderin Hemen Ara