Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri

Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri

 

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz:

1 - İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik muayene
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 •  

2-Radyolojik Görüntüleme Hizmetlerimiz

 • Akciğer grafisi
 •  

3-Laboratuvar Hizmetlerimiz

 • Hemogram ( Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu tayini
 • Kan şekeri
 • LDH
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Tam idrar tetkiki (TİT)

Böbrek Fonksiyon Testleri

 • Üre
 • Kreatinin
 • BUN

Karaciğer Fonksiyon Testleri

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • GGT

Serolojik Testler

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HİV

Toksikolojik Testler

 • Kanda ve idrarda kurşun
 • Kanda ve idrarda kadmiyum
 • Kanda ve idrarda krom
 • Kanda ve idrarda fluor
 • Kanda kolinesteraz
 • Kanda CO- Hb
 • İdrarda kopraporfirin (III)
 • İdrarda valin mandalik asit
 • İdrarda hippurik asit
 • İdrarda fenol

Mikrobiyolojik Testler

 • Gaita mikroskopisi
 • Burun akıntısı kültürü
 • Boğaz kültürü

Fizyolojik Testler

 • EKG
 • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Odiyometri (İşitme Testi)
 • Bağışıklama Hizmetleri
 • Tetanoz Aşısı
 • Hepatit B aşısı
 • Grip Aşısı

 

Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Göğüs hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük çoğunluğunda istenen ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Hekim hastanın klinik bilgileri ile grafi bulgularını birleştirerek tanıya ulaşır veya daha ileri tetkiklere yönelir.

Standart akciğer grafisi ile akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir.

Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilir.

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta sınıflanır:

 • Mesleki havayolu hastalıkları
 • Pnömokonyozlar
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Akut toksik inhalasyon sendromları

Fabrika ortamlarında çalışanlar için en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip raporlanmalıdır. Çekilen akciğer grafileri en az on yıl boyunca saklanmalıdır.

Pnömokonyoz Açısından Değerlendirme:

Tozlu ortamda çalışan Pnömokonyoz açısından riskli gruptaki çalışanlara çekilen Akciğer Grafileri, Burtom Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde ILO standartlarında B Tipi Pnömokonyoz Okuyucusu Sertifikasına sahip Göğüs Hastalıkları uzmanımız tarafından ayrıntılı olarak incelenmekte, mesleki hastalıklar açısından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

SPİROMETRİ (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ) :

Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstruktif ve Restriktif Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin kullanılır. Solunum fonksiyon testi, işyerlerinde solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek toz, duman ve kimyasallara maruz kalan çalışanların; tedavisi zor veya imkansız olabilecek meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi Spirometre cihazıyla yapılır.

SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon Testi ) Hangi Durumlarda Yapılır?

1.Tanı amaçlı: Semptomlar: Nefes darlığı, hışıltı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam çıkarma, ortopne (düz yatınca nefes darlığının artması), göğüs ağrısı
Bulgular: Wheezing (göğüsün ıslık gibi ötmesi), solunum seslerinin azalması, , ekspirasyonun (nefes verme) uzaması, siyanoz (morarma), göğüs deformasyonu, ronküs, ral, stridor (nefes alırken ötme sesi)
Anormal laboratuvar bulguları: Hipoksemi (kanda oksijenin düşmesi), hiperkapni (kanda karbondioksitin yükselmesi), polisitemi (hematokritte aşırı yükselme), göğüs grafisinde patolojik bulgular

2. Hastalıkların solunum fonksiyonlarına etkisinin ölçülmesi : (Astım, KOAH vb.)

3. Akciğer hastalığı riski olan kişilerin taranması:
Sigara içenler,
Riskli işlerde çalışanlar ( kömür madeni, kot taşlamacılığı gibi tozlu ve toksik maddelerin solunduğu ortamlar),
Ameliyat öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi (genel anestezi öncesi risk tayini),

4. İzleme: Başlanan tedavinin değerlendirilmesi: bronkodilatör (nefes açıcı ilaçlar) , kortikosteroid (kortizon), kalp yetmezliği tedavisi,
Akciğer hastalıkları (astım, KOAH, kistik fibroz, interstisyel akciğer hastalıkları), 
Kalp hastalıkları,
Nöromüsküler hastalıklar (sinir-kas hastalıkları),
Riskli işlerde çalışanların izlenmesi, 
Akciğere toksik ilaçların yan etkilerinin izlenmesi,

5. Maluliyet değerlendirmesi

6. Halk Sağlığı: İşçi sağlığı amacıyla ör. tekstil fabrikasında SFT taraması

Solunum fonksiyon testleri nasıl yapılır?

Test sırasında test yapılan kişi oturur pozisyondadır. Plastik bir mandalla burun kapatılarak burundan soluk alıp verme engellenir. Test yapılacak kişi, cihazın ucunda bulunan ve sadece kendisinin kullanacağı tek kullanımlık karton bir ağızlıktan gayet rahat bir şekilde ağızdan nefes alıp verir. Testi yapan hekim ya da teknisyen, uygulanan testin özelliğine göre testi yapılacak kişiye çok derin nefes almasını, çok hızlı ve sonuna kadar nefes vermesini ya da kısa bir süre nefesini tutmasını isteyerek test manevralarını yaptırır. Testin sonucu bu manevralar tamamlandıktan hemen sonra alınır ve sonuçlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yorumlanır.

 

ODYOMETRİ :

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. Gürültülü ortamda çalışanların ilgili yönetmeliğe göre 6 ayda bir işitme testi yaptırması, gürültülü ortamda çalışmayanların ise yılda bir kez işitme testini yaptırması gerekmektedir. Odyometri Testi özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde yapılmaktadır. Sonuçlar odyometristimiz ve KBB uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Odiyometri testi ile ilgili İstatiksel veriler ve bir önceki yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.

Portör Muayeneleri:

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi gereğince, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tetkikler şunlardır;

1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir )

2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir )

3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )

4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )

5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )

Portör tetkiklerinin tamamı iş yerinizde ÇETKA OSGB Mobil Sağlık Hizmetleri ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Alınan numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek Kocaeli Sistem Tıbbi laboratuvarlarımızda çalışılmakta, sonuçları klinik muayene ile birlikte değerlendirilerek Portör Muayene Raporu oluşturulmaktadır.

Aşı Uygulamaları

Tetanos aşısı

Hepatit aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara