İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

ÇETKA OSGB olarak, mevzuatlar çerçevesinde Deneyimli, Dinamik, Çözüm Odaklı ve Yenilikçi Kadromuzla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul'da hizmet veriyoruz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kapsamında 
 
İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı istihdamı, 
 
Risk Değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları, 
İş güvenliği saha denetimleri, 
İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması, 
İşyeri için gerekli olan yasal izin,belge ve ru.hsat alınması, 
İş Sağlığı ve Güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması, 
Alt İşveren İSG sözleşmelerinin hazırlanması, 
İşyeri Güvenlik İşaretlerinin Belirlenmesi, 
Kişisel koruyucuların belirlenesi ve kullanımının kontrolleri, 
Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (İş Kazası, Yangın, Deprem, S.abotaj,Basınçlı kap patlaması, Sel vb.), 
Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması, 
İşçilere Ve Yöneticilere İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, 
İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi,kayıtların tutulması, 
Kaza - Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin kurulması ve takibi, 
İSG Performans Ölçümleri, 
İSG El Kitaplarının Hazırlanması, 
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması Hizmetleri sunulmaktadır.

SAHA DENETİM VE DURUM RAPORLAMA

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek

Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek
Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak

ACİL EYLEM PLANI

Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.
Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

5 Mayıs 2013'te resmi gazetede yayımlanan ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' in Madde 6-(1)'e göre;

'' İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1'de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.''
Bu yönetmeliğin Ek-1' de tanımladığı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, tüm çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimleri verilmelidir.

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlkyardım ve kurtarma.
3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
ğ) İş hijyeni

ISG KURULU OLUŞTURMA

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personeli, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri kişi ve çalışan temsilcisinden oluşan isg kurulunu oluşturmak.

PERİYODİK TEKNİK KONTROLLER

25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği''ne göre kontrole tabi iş ekipmanlarının belirlenmesi ve hazırlanacak plan çerçevesinde teknik kontrollerinin yapılması;

 Çözüm ortaklarımızla birlikte tüm periyodik kontroller ve ölçümleri yapıp rapor halinde sunmak.

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü;

- Forklift Periyodik Kontrolü
- Transpalet Periyodik Kontrolü
- Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
- Vinç Periyodik Kontrolü
- Caraskal Periyodik Kontrolü
- Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
- Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
- Manlift Periyodik Kontrolü
- Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü;

- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
- Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
- Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
- Kompresör Periyodik Kontrolü
- Hidrofor Periyodik Kontrolü
- Hava Tankı Periyodik Kontrolü
- Otoklav Periyodik Kontrolü
- Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
- LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz;

- Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
- Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
- Makinaların Topraklama Ölçümü
- Jenaratör Topraklama Ölçümü
- Paratoner Topraklama Ölçümü
- Elektrik Trafosu Yağ Testi
- Aydınlık Şiddeti Ölçümü
- Termal Kamera Ölçümü
- Katotik Koruma Ölçümü
- Harmonik Ölçümü

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

?Gerekli ortam analizlerini yaptırmak ve sonuçlar hakkında raporlama yapmak

- İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
- İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
- İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
- İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
- İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
- Gürültü Haritası
- İşyeri Organik Buhar Ölçümü
- İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
- İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
- İşyeri Titreşim Ölçümü

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara